• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична скринька

ДОВІДКА

Про стан викладання зарубіжної літератури в 5-11 класах

Згідно з планом роботи на 2020/2021 н. р. протягом року адміністрацією закладу освіти було вивчено питання стану викладання зарубіжної літератури, рівня навчальних досягнень учнів 5-11-х класів на кінець року.

Зарубіжну літературу в 5-11 класах викладає Шайтан Тетяна Вікторівна – «спеціаліст вищої категорії», старший вчитель.

Педагогічний стаж роботи – 41 рік.

Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання зарубіжної літератури, увага була приділена:

1. Дотримання та виконання чинних нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій, а саме:

- «Методичних рекомендацій щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році Міністерства освіти і науки України ;

- Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239;

- Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496;

2) науково – методичний рівень проведення уроків;

3) виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання;

4) формування знань, умінь та навичок у відповідності до вимог діючих програм із зарубіжної літератури;

5) дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

6) володіння вчителем інноваційними методами та формами навчання;

7) стан ведення тематичного обліку знань;

8) реалізація вчителем виховного потенціалу уроку;

9) результативність навчання (на підставі тематичних контрольних робіт);

10) забезпеченість учнів підручниками;

Методи перевірки:

- співбесіда з учителем;

- відвідування уроків;

- вивчення документації: класні журнали, календарні та поурочні плани учителя, зошити (робочі і для контрольних робіт).

У ході вивчення були відвідані уроки зарубіжної літератури в 5-11-х класах, перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителя, стан ведення класних журналів з предмета, проведене вивчення вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

Аналіз відвіданих уроків Шайтан Тетяни Вікторівни, наслідки перевірки рівня навчальних досягнень учнів, співбесіда з учителем, узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати, що вчитель постійно працює над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавиться новинками психолого-педагогічної літератури і використовує їх в своїй практичній діяльності. Структура відвіданих уроків переважно відповідала їх типу, характеризувалася їх чіткістю та завершеністю. Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування. Записи в класних журналах ведуться відповідно до науково - методичних рекомендацій, зошити перевіряються систематично, оцінки за ведення зошитів в журнали виставляються вчасно. Вчитель Шайтан Т.В. має високий рівень науково-теоретичної підготовки. Забезпечує високий рівень викладання зарубіжної літератури відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту. Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі. На уроках забезпечує співтворчість учня і вчителя, збуджує інтелектуальну активність школярів. Застосовує такі методичні прийоми, які дозволяють «включати» школярів в активну навчальну діяльність. На уроках учні дискутують, вступають в діалог з учителем, між собою, з автором, літературними героями.

Кожен урок – це пошук істини, відкриття нового. Ефективно застосовує інформаційно - комунікаційні технології, інтерактивні форми роботи (роботу в групах, парах, інсценізації, ігри, перевтілення, пантоміми). На її уроках учні складають сюжетні ланцюжки, схеми, діаграми, кросворди , «дерево рішень», пишуть листи до героїв творів, асоціативні диктанти, здійснюють віртуальні подорожі, екскурсії. Головне завдання Тетяна Вікторівна вбачає в тому, щоб на уроці підтримувати, стимулювати, допомагати заохочувати до навчальної діяльності кожного учня. Це сприяє підвищенню знань учнів з предмета, розвитку їх комунікативних здібностей та креативного мислення. Комплексно плануючи урок, чітко уявляє, який матеріал має бути засвоєний на уроці, які уміння в учнів мають бути сформовані. При цьому вона досить добре знає навчальні можливості класу і намагається, щоб кожен учень досяг максимально можливих для нього результатів, а навчання б відкривало простір всім учням для росту їх навчальних можливостей. Важливим фактором піднесення ефективності уроку є правильне співвідношення діяльності учителя і учнів у здобутті нових знань. Поліпшенню освітнього процесу сприяє урізноманітнення форм і методів перевірки домашніх завдань. На уроках вчителька намагається не повторювати однієї і тієї ж форми перевірки. При цьому уміло поєднує групову та індивідуальну роботу учнів з елементами інтерактивного навчання. Особливу увагу вчитель звертає на роботу безпосередньо з художніми творами, що дає можливість учням сприймати літературу як мистецтво слова, оволодівати навичками самостійного аналізу й оцінки художніх творів.

З метою визначення фактичного рівня навчальних досягнень учнів були проведені тести із зарубіжної літератури, якими було охоплено учнів із 5-11-х класів. Результати зведено у таблицю:

Клас

К-ть учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість, %

5

19

2

9

6

2

54%

6

14

2

8

3

1

60%

7

13

3

6

3

1

62%

8

6

1

3

2

-

61 %

9

12

3

5

3

1

61 %

10

6

-

5

1

-

65%

11

6

2

2

2

-

66 %

Всього

76

13

38

20

5

60%

У цілому результати тестів свідчать про те, що програмовий матеріал більшістю учнів засвоюється на середньому і достатньому рівнях. Учні допускають помилки в тестових завданнях на встановлення відповідностей. В класах є частина учнів, які недостатньо знають сюжети творів, досить скупо дають характеристику персонажам творів, в завданнях творчого характеру не вміють висловити власну думку. Однією з причин такого засвоєння навчального матеріалу є часті пропуски учнями уроків як по поважній причині, так і без поважної. Вплинуло на успішність учнів і запровадження дистанційного навчання, так як не у всіх учнів був доступ до інтернету.

Заслуговує на увагу кабінет зарубіжної літератури: обладнаний, естетично оформлений, наявні дидактичні матеріали, посібники, але потребує сучасного технічного оснащення, що допомогло б Шайтан Т.В. готувати та проводити уроки згідно сучасних умов.

На підставі вищезазначеного, рекомендовано:

1.Вважати рівень стану викладання зарубіжної літератури в навчальному закладі достатнім.

3.Керівнику методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу Сулоєвій Н.М.

опрацювати «Довідку про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у 5-11-х класах» на засіданні методичного об’єднання. ( Травень 2021 р. )

4.Учителю зарубіжної літератури Шайтан Т.В..

4.1.Впроваджувати в навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології.

4.2. Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів. (Протягом 2021/2022 н. р.)

4.3. Розробити комплекс заходів, для учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні зарубіжної літератури, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах в 2021/ 2022 навчальному році.

4.4. Ефективніше впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні технічні засоби навчання та Інтернет-ресурси.

4.5.Спланувати роботу на 2021/2022 н.р. по залученню учнів до наукової роботи .

ДОСВІД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

“З народженням кожної людини в світвноситься щось нове, чого ще не було,щось первозданне і неповторне.Обов’язок кожного – знати і не забувати,що він у світі єдиний у своїй якостіі що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він,адже якби вже був такий, як він,то не було б необхідності в ньому самому”Мартін Бубер

Сучасне життя світової цивілізації характеризується швидкими темпами розвитку. Прогрес практично всіх галузей людської діяльності залежить від людей, які нестандартно сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні і можуть досягати в обраній ними сфері діяльності високих результатів.Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу у сфері науки, виробництва, розвитку нових технологій, культури та освіти свідчать про необхідність радикальної перебудови системи навчання у напрямку створення умов для обдарованої особистості вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до своїх уподобань. Обдарована особистість….

Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”. Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання. Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить на якій підставі, завдяки яким критеріям школа відбиратиме програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.

Побудувати та впровадити в життя шкільну програму «Обдаровані діти – майбутнє України» в нашій школі виявилось не такою вже й легкою справою, оскільки обдаровані учні вимагають до себе не простої особливої уваги, і це не через власні примхи, а завдяки своїм особливостям. І не секрет, що обдарована дитина – це не завжди ідеал. В обдарованих теж можна знайти цілий комплекс недоліків, про які також варто пам’ятати і батькам, і вчителям. І все-таки проблема організації роботи з обдарованими дітьми в нашій школі постала тоді, коли, в ході існуючих умов та розширенні інноваційного простору для навчання за інтересами, значна частина учнів стала активно виявляти свою неповторність та прагнення до самостійного саморозвитку та самовдосконалення. Ми зрозуміли, що настав час дати їм можливість творити своє життя, знайти себе.

З 2010 року наш колектив обрав для дослідження художньо-естетичний напрям та апробував програму Всеукраїнського експерименту по впровадженню інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня культура».

І девізом роботи колективу стали слова В.Сухомлинського

«Вірте в талант і кожного вихованця. Людина неповторна»

Наш час – це час змін, зміни почали відбуватися і в навчально - виховному процесі. Інформатизований світ дуже стрімко змінюється, дедалі важче в ньому орієнтуватися вчителю та звичайному учню, а ще важче творити і виховувати Людину. Постійно замислюєшся над тим, як зробити урок цікавим, сучасним, щоб учні з бажанням ішли в клас, як виховати людину, яка б уміла поєднати свій духовний світ, знання, практику, творчість.

В нашій школі кожен вчитель намагається відшукати цікаві методи роботи з дітьми, обрати певну тактику, стиль роботи, намагається створити умови для позитивного розвитку, творчої реалізації, а найголовніше соціалізації громадянського суспільства. На сьогоднішній день існує багато сучасних навчальних технологій. Та суть не у нововведеннях, а в тому, наскільки вони ефективні, корисні, змінюють структуру та якість освітнього процесу.

За якими напрямами здійснюється робота наших вчителів з обдарованими учнями? 1. На уроках — індивідуальна диференційована робота. 2. Гурткова робота із предметів.

3 .Предметні факультативи на підставі заяв батьків, бажання учнів. 4. Позакласні заходи у межах предметних тижнів. 5. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків. 6. Участь учнів 1—11-х класів у шкільній конференції «День науки» із захистом навчальних проектів. 7. Участь в олімпіадах різного рівня. 8. Участь у творчих конкурсах різного рівня

9.Уроки-екскурсії, уроки-мандрівки, уроки розвитку творчих здібностей, логічного мислення. Це сприяє не тільки прояву інтересу учнів до уроку, а й згуртуванню класу. Кожна дитина усвідомлює власну причетність до того, що відбувається на уроці. Лише за такої умови інформація уроку стає особистим її надбанням і наповнюється змістом і цінністю. Я це зробив! А головне –це без страху, з правом на помилку, з правом відстоювання власної думки.

10.Комбіновані уроки у формі майстерні ,де учні знають, що їм по-перше потрібно підготуватися до такого уроку, по-друге, їх знову чекає не просто цікавий урок, а свято.

11. Театралізовані свята — особлива форма роботи з обдарованими дітьми, оскільки в них діти мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей до співробітництва з педагогами й кропіткій роботі із самовдосконалення.

Ми переконані, що така система роботи з обдарованими дітьми дійсно позитивно впливає на зростання успіхів і досягнень наших вихованціві. А досягнення дійсно є:

Це результати щорічної участі наших учнів в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах на рівні району, області і навіть республіканського рівня, але я маю на увазі не тільки такі конкурси, як: інтернет – олімпіади, конкурси «Левеня», « Бобер», «Кенгуру», «Геліантус», «Стежками Каменяра», ім..Петра Яцика, конкурс лідерів, конкурс читців – декламаторів, а й участь у конкурсах республіканського рівня-це конкурс української пісні «Срібний дзвіночок» на Всеукраїнському фестивалі, тоді два роки назад учениця школи Шинкаренко Іванна серед 600 учасників у своїй віковій категорії виборола ІІІ місце.

І можливо хтось скаже, що це вже чули , що це вже не так сьогодні актуально, бо на сьогоднішній день школа вже змінила профіль, віддавши перевагу біологічному, але ми продовжуємо пишатися тим, що саме ми були на початку творчого шляху наших вихованців, в їх успіхах є зернятко нашої кропіткої праці.

Про дерево судять як воно родить.

Випускники нашої школи – це наші плоди, а їхні долі – найоб’єктивніша оцінка діяльності школи. І ця оцінка дає змогу стверджувати: Доброжанівська школа – це школа успіху. Понад 80 % наших випускників успішно вступають до ВНЗ , досягають особистих і професійних життєвих вершин.

Я не можу Вам сьогодні не похвалитись гордістю нашої школи:

Гарт Анастасія - закінчила Миколаївське Вище музичне училище, а сьогодні продовжує навчання в консерваторії міста Прага;

Чоботар Олександр – артист Миколаївського театру ліцедіїв приносить задоволення шанувальникам театру своїми новими ролями;

Вставка

Шмиголь Юлія – художник дизайнер продовжує дивувати своїми екстравагантними моделями шанувальниць ЕКО моди

Вставка

Шинкаренко Іванна - студентка Київської Національної академії Керівних кадрів Культури і Мистецтв дивує своїми картинами поціновувачів графічного дизайну

Вставка

Шинкаренко Вікторія КАРЕЛВІК- композитор, музикант, продовжує навчання та отримує президентську стипендію

Вставка

Сьогодні ми виборюємо своє майбутнє, бо сьогодні у суспільстві стало нормою говорити про сільську школу як менш вартісну школу. Дійсно можна багато з чим погодитись: сільська школа програє елітним міським школам і матеріальною базою, і кадровим забезпеченням, матеріальною скрутою.

Та все ж сільська школа має безліч переваг-це близькість до землі, до природи; це неформальний характер міжособистісних стосунків. Невелика кількість учнів у класах дає можливість краще налагодити особистісно зорієнтоване навчання та індивідуальну роботу з учнями, відкриває більші можливості працювати з ними в природному і національно-культурному оточенні. А це значить сповна задовольняти потреби дитини спостерігати, досліджувати, конструювати, творити і перетворювати світ.

Для України створення системи розвитку обдарованої особистості є необхідною умовою досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави. Нині і сама доля України залежить від того, як ефективно будуть використані інтелектуальні, творчі можливості її народу, кожного громадянина. Ось чому великого значення набуває науково-педагогічне розв’язання проблеми виявлення та розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, дослідження теоретичних основ ефективної державної системи підтримки талановитої молоді.

undefined

Портфоліо вч.поч.кл.Бунієвської С.М.

Бунієвська С.М.Виховний захід у 1 класі

Бунієвська С.М.Конспект уроку читання буква Ї в 1 клас

Шайтан Т.В. З досвіду роботи

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi